Digital

Prosess


Flere av de digitale bildene er opprinnelig håndtegnet og fargelagt.


Etter å ha mottatt forespørsler om noen av mine favoritter, bestemte jeg meg for å digitalisere dem.


Jeg betrakter de digitaliserte tegningene som separate originaler, ettersom de har blitt totalrestaurert, høy oppløsning og noen endringer.


Dette viste seg å være en svært berikende og kreativ prosess, som resulterte i min økende interesse for digital kunst.


Prosessen med digital tegning har vært utrolig morsom, men også tidkrevende. Her ligger det uker og enda flere arbeidstimer med innsats bak hver tegning.


Arbeidet har vært svært givende, og jeg ser fram til å fortsette å utforske og produsere mer digital kunst.

Om meg & mitt kunstneriske uttrykksform

I utgangspunktet begynte jeg å droodle som liten, slik de fleste barn gjør.


Mitt mest instinktive minne om droodling er fra den tiden jeg snakket med bestemor eller bestefar i telefonen. De bodde langt borte, på den varmere solfylte siden av dette magiske landskapet vi kaller Norge.


Husker du telefonene som satt fast på veggen?

Der du måtte sitte på en søt liten telefonbenk med et stort speil hengende på veggen?

Ja, akkurat sånn.


Det stemmer, jeg er en '90-tallsunge.

Jeg antar at dette minnet er fra rundt året 1994, fra min 7-årsdag.

Alle var der, søskenbarna og nabobarna. Det var ganske typisk for denne tiden.


Og poenget mitt var:

Når du som 7-åring sitter der og snakker med bestemor eller bestefar om 'Jeg vet ikke' og 'Ja, jeg har hatt en veldig fin dag, tusen takk.

Samtidig ser du på alle de andre barna springer rundt mens de drikker brus, spiser kaker og is. Og det du egentlig har mest lyst til akkurat nå, er å løpe rundt med de andre barna.


Når du sitter der på telefonbenken, festet til veggen under det store speilet, og den store telefonkatalogen, 'de gule sidene,' som vi kalte dem, gjerne sammen med en notatblokk og en blå penn for å notere, i tilfelle det var noe viktig.


Vel, jeg droodlet inni de gule sidene, på det tidspunktet den trådløse telefonen og

internettet hjem til oss, hadde jeg klart å droodle både oppå og inni telefonbenken.

Ingen respekt for møblene altså.


Mine første digitale tegninger (la oss kalle dem utkast) var på Paint-programmet

på vår store-klumpete datamaskin.


Jeg droodler fortsatt når jeg er i telefonen, på min Remarkable eller i en skissebok...


Når jeg droodler, har jeg stort sett ikke planlagt noe på forhånd eller et bilde i hodet mitt;

jeg begynner bare et sted, kanskje med en sirkel eller bare masse prikker.


Dette er den kritiske delen av kreativitet:

Du må bare holde på, ikke gi deg, fortsette til du er ferdig, og der er det.


Det var litt om meg og måten jeg skaper kunst på.

Og husk, det handler om de gode minnene.


Uansett, dette er Ailin Art <3.

Digital

Process

Some of the digital pictures are originally freehand drawn and colored.


After receiving requests for some of my favorites, I decided to digitize them.


I consider the digitized drawings as separate originals, as they have been modified and contain small changes for the better.


This turned out to be a very enriching, creative, and educational process, which resulted in my own growing interest in digital art.


The process from hand-drawn pictures to digital drawing has been incredibly fun and time-consuming.


There are weeks and many working hours behind each drawing.


I have greatly enjoyed the work and will continue to create more digital art.

About me & my artistic expression

Basically, I started doodling as a young girl, like most kids.


My most instinctive memory of doodling is from the time I talked to my grandmother or grandfather on the phone; they lived far away on the warmer, sunnier side of this magical landscape we call Norway.


Do you remember those phones that were stuck to the wall?

Where you had to sit on a sweet little phone bench with a big mirror hanging on the wall behind it? Yes, exactly like that.


Yes, I'm a '90s kid:

I'll assume this memory is from around the year 1994, from my 7th birthday.

Everyone was there, it was quite typical for that time.


And my point was:

You, as a 7-year-old, sit there talking to your grandmother or grandfather about 'I don't know' and-

'Yes, I've had a very nice day, thank you very much.' At the same time, you watch all the other children running around drinking soda, eating cakes and ice cream.

And what you really want to do at that moment is run around with the other kids.


When you sit there on the phone bench, attached to the wall under the big mirror, with the big Phonebook, 'the yellow pages,' as we called them, usually with a notepad and a blue pen to write down anything important someone says that you need to remember.


Well, I doodled inside those yellow pages. By that time, the wireless phone and the internet had come home, and I had managed to doodle both on top of and inside the phone bench.


My first digital drawings (let's call them drafts) were on the Paint program on our big, clumsy computer.

I still doodle when I'm on the phone, on my Remarkable, or in a sketchbook...


When I doodle, I mostly do not have a plan beforehand or an image in my head;

I just start somewhere, maybe with a circle or just a lot of dots.


This is the critical part of creativity:

You just have to stick with it, not give up, continue until you are finished, and there it is.


That was a bit about me and the way I create art.

And remember, it's all about the good memories.


Anyway, this is Ailin Art <3.

CONTACT DETAILS

Copyright © All Rights Reserved